Portal de la Transparència

 
En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu tota la informació sobre l'IC3 per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.
 

1. ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL
 
a. Informació institucional
 
La Fundació Institut Català de Ciències del Clima (en endavant IC3)  té per objecte primordial la recerca d’excel·lència en l’àmbit de les ciències del clima a fi d’esdevenir un centre de referència internacional de primera línia en la recerca del clima i el canvi climàtic, seguint l’objectiu estratègic d’avançar en el coneixement bàsic de la gènesi i la dinàmica climàtiques i en la capacitat de predir i anticipar millor les variacions del clima i el canvi climàtic futurs. L’objectiu últim és; mitjançant aquest coneixement i a través del desenvolupament de les millors eines predictives possibles, augmentar la capacitat de la nostra societat d’adaptar-s’hi i respondre-hi anticipant-nos i mitigant-ne els efectes negatius.
 
A continuació podeu consultar més informació sobre la Missió, Visió i Objectius institucionals i les Activitats i Grups d’interès de l’IC3.
En relació a la seva creació i constitució, tot seguit podeu veure la documentació oficial:
 
b. Òrgans de Govern i Directius
 
El Patronat és l'Òrgan de Govern del centre, i es responsable de la supervisió de totes les activitats de recerca, d’aprovar les despeses ordinàries i d’assegurar que s’aconsegueixen els objectius anuals. A continuació podeu consultar la composició i el perfil professional dels membres del Patronat de la Fundació.
En el següent enllaç al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, podeu consultar les declaracions d'Activitats, béns i interessos dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya (inclouen els Patrons de l'IC3 procedents dels Departaments de la Generalitat). Els membres de Govern no perceben retribucions, indemnitzacions ni dietes en l'exercici de les seves funcions a l'IC3. 

El Patronat compta amb un òrgan assessor científic: el SAB - Scientific Advisory Board. El SAB de l’IC3 està composat per líders mundials en la recerca climàtica, i es reuneix regularment per avaluar i guiar l’IC3 en la seva estratègia científica i institucional. El Comitè avalua periòdicament els nostres grups de recerca seguint estàndards internacionals. A continuació, podeu consultar la seva composició i les seves principals funcions.
 
D'altra banda, els alts càrrecs de l'entitat, son:
 • Director: Actualment IC3 no disposa d’aquesta posició.
 • Gerent: Actualment IC3 no disposa d’aquesta posició. La Directora Financera, Mercè Carrasco, realitza les tasques de supervisió econòmica, legal i fiscal de l'entitat, amb el suport i supervisió de la Direcció General de Recerca. La seva posició, però, no és la d'un alt càrrec tal i com els defineix la llei.

Es troba pendent d'aprovació el codi de bona conducta de l'entitat.
A continuació, podeu consultar el Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.
 
Finalment, l’IC3 també és avaluat periòdicament per la Institució CERCA, seguint un mandat del Parlament de Catalunya i amb posterioritat, del Govern de la Generalitat de Catalunya.
 

c. Organigrama i Personal

L'estructura del centre és la que es pot veure en el següent Organigrama.

El personal de l'IC3 es troba classificat en diferents grups professionals consistents en personal de recerca, tècnics de recerca i personal administratiu i suport. Les diferents categories professionals es determinen en base a les característiques requerides del lloc de treball. La composició actual del personal de l'IC3 i d’altres aspectes rellevants sobre les relacions laborals i els Recursos Humans es poden consultar als documents adjunts:              Despeses de personal (PNG)
 • Resolucions dictades en aplicació de la normativa sobre règim d’incompatibilitats – Pendent d'incloure
Degut a la pròpia activitat i naturalesa de l'IC3 hi ha alguna informació recollida per la llei que no és d'aplicació a IC3. En aquest epígraf, la informació per a la que IC3 no disposa d'informació, és:
 • Acords i pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical: IC3 no disposa d'allibertats sindicals, donat que l'entitat no té actualment representació sindical, per aquest motiu no generen cap cost per a l'entitat.
 • Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració
 • Convocatòries, accés i resolució: convocatòries de col·lectius específics, formació per a promoció.

d. Activitats del centre
Per a major informació sobre l'activitat científica del centre, a continuació s'adjunta la Memòria Anual de l'IC3 de l'any 2014 on queden recollides les activitats realitzades pel centre (relacions institucionals, projectes de recerca, publicacions científiques i de divulgació, etc.):  
Memòria d'activitats 2014 (PDF)
Memòria d'activitats 2015 (PDF)

D'altra banda, també podeu consultar els projectes competitius del centre, tan públics com privats. IC3 no atorga subvencions ni ajuts de cap tipus, només gestiona les subvencions i les ajudes rebudes d'altre entitats procedents d'àmbits com ara l'AGAUR, el MINECO, el MECD, la Comissió Europea (divereses convocatòries inclòs un FEDER, d'altres organismes privats de diversos països).

Altra informació requerida per la Llei de Transparència i no aplicable a l’IC3 degut a la seva tipologia d'activitat, és:
·         Catàleg de serveis prestats, cartes de serveis existents i avaluacions. - N/A
·         Acords del Patronat sobre la participació en spin-offs i altres. - N/A
·         Plans i programes que estableixin directrius estratègiques. - N/A.  
·         Actuacions, mitjans i terminis. - N/A.  
·         Criteris i metodologia - N/A.  
 
2. INFORMACIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE I PATRIMONIAL

a. Pressupostos
 
A continuació es poden consultar els pressupostos aprovats de l'entitat:
Pressupostos 2014
Pressupostos 2015

Els pressupostos executats i liquidats per l'entitat es troben continguts en aquest document:
Liquidació Pressupost 2014
Liquidació Pressupost 2015

Els indicadors de memòria per a l’any 2014 son els següents:
Indicadors memòria 2014

Els pressupostos aprovats per a l’exercici 2015 es troben continguts en aquest document:
Pressupostos 2015
No s'han aprovat pressupostos pel 2016, per tant, els pressupostos seran els de 2015 prorrogats.

Al següent enllaç podeu consultar l’execució periòdica dels pressupostos:
Execució Pressupostos 2014
Execució Pressupostos 2015

 

b. Comptes Anuals
Els Comptes Anuals aprovats de l’IC3 es poden consultar en el següent document:
Comptes Anuals 2014 (PDF)
Comptes Anuals 2015 (PDF)
 
c. Inventari de béns mobles i immobles
L’IC3 no disposa de béns immobles de la seva propietat. Per tal de portar a terme la seva activitat el centre ha formalitzat un contracte d'arrendament, amb Gesbar Sureste, SL, propietari dels immobles que conformen la seu social del centre.
La informació sobre els esmentats contractes queda recollida en el següent document:
Contractes béns immobles (PNG)

Es consideren béns mobles de valor especial aquells adquirits per l’IC3 per un valor igual o superior a 10.000 euros. La relació dels béns mobles indicats es pot consultar en el document següent:
Béns de valor superior a 10.000€ a 31/12/15 (PNG)

Respecte a la contractació patrimonial, a continuació es presenta la informació relativa als contractes d'arrendament i de concessió administrativa relatius a béns immobles i que es troben vigents a data actual.
Contractes béns immobles (PNG)
 

3. CONTRACTACIÓ PÚBLICA I CONVENIS

a. Contractació Pública
 
L’IC3 es troba subjecte a la legislació vigent en matèria de contractació pública per la seva qualitat de fundació pública integrant del sector públic de la Generalitat de Catalunya i a la seva consideració com a poder adjudicador.
L'objectiu de la regulació en matèria de contractació pública consisteix a garantir el compliment dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència en els procediments, concurrència, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, assegurant l'ús eficient de els fons públics mitjançant la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa per a l’IC3.
 
Els contractes subjectes a regulació harmonitzada es regeixen pel text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i els contractes subjectes a regulació no harmonitzada es troben regulats a través de les Instruccions Internes de Contractació de l’IC3. Alhora, l’IC3 disposa de les Instruccions per a la correcta execució dels serveis externs contractats. Donant compliment al principi de publicitat que ha de regir els procediments de contractació pública, el nostre centre disposa del Perfil del Contractant de l’IC3 i de l'accés a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, on es permet donar publicitat via Internet a les convocatòries de licitacions de l’IC3, la seva adjudicació i tota aquella informació rellevant relativa als contractes que se celebrin.
 
A la pàgina web de l’IC3 es disposa del Perfil del contractant de l'entitat:
http://www.ic3.cat/openbox.php?menu=182&idioma=1
 
L'accés a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya és el següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3696686
 

b. Convenis

L’IC3 formalitza convenis de col·laboració amb altres entitats de recerca i organismes que donen suport a l'activitat d'investigació del centre. A continuació es relacionen els convenis signats que es troben vigents en l'actualitat
Convenis 2015+2016 vigents (PNG)
 

4. TERRITORI
L’IC3, degut al tipus d’activitat que desenvolupa, no realitza cap acció amb efecte sobre el territori del tipus de la requerida per la llei de transparència. Els epígrafs sobre els que es sol·licita informació, són:
 • Plans territorials sectorials
  • Plans territorials sectorial
 • Informació cartogràfica
  • Bases cartogràfiques, serveis web geogràfics i visors i aplicacions
   • Línies d'actuació
 • Plans i programes generals i sectorials
  • Plans i programes generals i sectorials
 • Auditories dels serveis públics
  • Auditories dels serveis públics
 • Informació estadística
  • Estadística oficial
  • Altres estadístiques
 
  
5. PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES
 
L’IC3 no ha estat sotmès a cap procediment ni actuació jurídica del tipus d’aquella requerida per la llei de transparència. El centre ha estat sotmès a diferents tipus d’auditories (Intervenció, de projectes, etz) i a d’altres revisions realitzades per l’Agència Tributària i per la Seguretat Social, sense que s’hagi detectat cap incompliment en la normativa per part d’IC3 fins a la data.

Els epígrafs sobre els que es sol·licita informació, són:
 • Normativa: Aquest apartat inclou
  • Normativa sectorial
  • Directives, instruccions i circulars
  • Normativa en tràmit

La informació pot ser consultada al següent link: Portal Jurídic de Catalunya
 

 • Règim d'intervenció administrativa
  • Actes amb incidència sobre el domini públic – N/A
  • Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics – N/A
 • Revisió d'actes administratius
  • Revisió d'actes administratius – N/A
 • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública
  • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública – N/A
 • Dictàmens
  • Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa – N/A


 

6. ALTRES

La resta d'informació requerida per la Llei la podeu trobar a les memòries d'activitats i en els CCAA que s'han inclòs més amunt i al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya.


7. SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ
 
Per més informació contacteu-nos a info@ic3.cat o a través del formulari d'aquest enllaç.Per exercir el dret d’accés a la informació pública és requisit necessari tenir més de 16 anys, d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 26. Requisits de les sol·licituds d’informació pública
1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:
a) La identitat del sol·licitant (si us plau, incloeu nom complet, número de DNI/NIE/passaport i data de naixement).
b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d’indicar cap document ni expedient concrets.
c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.
d) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l’Administració.
2. El sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l’exercici del dret d’accés a la informació pública. L’absència de motivació en cap cas no pot ésser una causa per a denegar la sol·licitud.

__________________________________________________________________________
Data d’actualització: 05/08/2016
Termini propera actualització: 04/11/16